Project EU

Podpora z fondou EÚ

Spoločnosti MONER, s.r.o. so sídlom Námestie SNP 525, 065 44 Plaveč bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Inovácie v spoločnosti MONER, s.r.o.“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.2

Zmluva o poskytnutí NFP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola podpísaná dňa 07.02.2018 a účinnosť nadobudla dňa 15.02.2018. Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 03/2018-02/2019.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosť podniku MONER, s.r.o. zavedením nových inovatívnych technológií do výrobného procesu opracovania kovových výrobkov. Projekt je zameraný na priemyselnú oblasť nízkej až stredne nízkej technologickej úrovne –výroba kovových konštrukcií, obrábanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu.

Predmetom projektu je obstaranie 3 inovatívnych technológií na obrábanie kovov:

 CNC rezacie centrum plazma + propán

 4-valcová NC hydraulická zakružovačka plechu

 CNC Hydraulický ohraňovací lis

Výsledkom projektu je inovácia 3 výrobných procesov spoločnosti MONER, s.r.o., nárast zamestnanosti v podniku a podpora podniku prevádzkovaného osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín.

Obstaranie všetkých troch logických celkov zabezpečí inováciu existujúceho výrobného procesu na úrovni nízkeho až stredného stupňa.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu

400 000,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 200 000,00 EUR.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.opvai.sk www.economy.gov.sk